Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
Temat:
OGŁOSZENIE nr 20 z dnia 10.05.2018 r. - zamówienia publiczne

 

Treść:

OGŁOSZENIE nr 20 z dnia 10.05.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: usługę przeglądów, konserwacji i napraw klimatyzatorów oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Sądu Okręgowego w Krakowie,   Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i Sądu Rejonowego w Miechowie. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

OGŁOSZENIE nr 20 z dnia 10.05.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: usługę przeglądów, konserwacji i napraw klimatyzatorów oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Sądu Okręgowego w Krakowie,   Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i Sądu Rejonowego w Miechowie. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

1) Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 (działający również w imieniu Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i Sądu Rejonowego w Miechowie)
tel./faks: 12 619 58 41, 12 619 50 49
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl, piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl  
NIP 6761069043
REGON 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Realizacja usługi w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw klimatyzatorów oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i Sądu Rejonowego w Miechowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 
3) Termin wykonania zamówienia: od 1.06.2018 r. do 31.05.2019 r.
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Piotr Radzikowski tel. 12 619 50 92.
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1500
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
 
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze, w tym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7a oraz dokumentów wymaganych w pkt. 8.
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
  2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postepowania (zgodnie z załącznikiem nr 3).
 
8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:
 
  1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.02.2018 r.
  2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności względnie wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.02.2018 r.
  3. zaświadczenie z KRK w stosunku do Wykonawcy w zakresie, o którym mowa w §5 ust. 1 – Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia /Dz. U. z 2016 r., poz. 1126/ - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.10.2017 r.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
 
a) kryterium ceny (C)  (w złotych) – 90 %
    Ocena dokonana będzie wg wzoru:
                „mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 90 %
 
b) kryterium czasu podjęcia napraw (T) – 10 %
     (w zakresie od 1 do 12 godzin) 
    Ocena dokonana będzie wg wzoru:
                „mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 10 %
 
Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarantowanego czasu krótszego niż 1 godzina Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 1 godziny, natomiast w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu dłuższego niż 12 godzin Zamawiający ofertę odrzuci.
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:
                                     O = C + T
                        O – łączna punktacja oferty
                        C – punkty za cenę oferty
                        T – punkty za czas podjęcia napraw
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert z taką samą ceną i czasem podjęcia napraw, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
10) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z pkt. 12) na adres poczty internetowej: piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl, lub pisemnie (pocztą, osobiście) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, p. E-201, do dnia 18.05.2018 r. do godz. 9:00.
 
11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
- załącznik nr 1:  formularz ofertowy,
- załącznik nr 2: wzór umowy wraz z załącznikami.
 
12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ważną przez 30 dni liczone od terminu składania ofert. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 10) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
13) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
 
14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
15) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - nr 20.docx 15025 bajtów 13
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 20 z dnia 10.05.2018 r..doc 61952 bajtów 42
3. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy.docx 24019 bajtów 24
4. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy i opz.docx 76998 bajtów 33
5. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 do ogłoszenia - klauzula rodo.docx 20411 bajtów 32

Powrót
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]