Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Sąd Okręgowy w Krakowie prowadzi bibliotekę specjalistyczną.

Na księgozbiór składają się przede wszystkim książki i czasopisma z dziedziny prawa i nauk pokrewnych. Korzystać z księgozbioru mogą pracownicy Sądu Okręgowego w Krakowie i sądów rejonowych okręgu krakowskiego.

Do zadań biblioteki należy również prenumerata książek i czasopism, a także ich bieżący zakup. Biblioteką podręczną dysponują nadto poszczególne Wydziały.
 
Sąd Okręgowy oraz Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza oraz Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia posiadają wspólne archiwum międzyzakładowe, które działa na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. MS Nr 8, poz. 55). Archiwum międzyzakładowe Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych w Krakowie zostało utworzone 1 października 1993 r. Zarządzeniem Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Krakowie (Prez. Adm.021/4/93).
 
Całość dokumentacji powstającej w komórkach organizacyjnych w wyniku działalności jednostki po wykorzystaniu, podlega przekazaniu do archiwum międzyzakładowego.  Dokumentacja archiwalna (kategoria A) po upływie okresu przechowywania w sądzie, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie. Dokumentacja niearchiwalna (kategoria B) podlega zniszczeniu na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz. U. 2014. 991 j.t.).
 
Do zadań archiwum międzyzakładowego w należy:

- przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych,

- przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,

- udostępnianie przechowywanej dokumentacji do celów służbowych i naukowo-badawczych,

- przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiące materiały archiwalne zaliczane do kategorii "A" do Archiwum Narodowego w Krakowie,

- przygotowywanie i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej /kategoria "B"/, udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów na makulaturę.
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. Nr 5, poz. 22) wydawanie kserokopii, odpisów i zaświadczeń z akt przekazanych do archiwum, wykonują kierownicy komórek organizacyjnych wytwarzających dokumentację lub ich następcy prawni. Zamawiania akt archiwalnych do czytelni akt jest dokonywane również za pośrednictwem odpowiedniego oddziału lub wydziału sądowego.
 
Do 31.12.2014 r. w archiwum jest zgromadzone 20 538 mb. dokumentacji sądowej.
W systemie Archiwum Akt zewidencjonowano 1.243.111 jednostki inwentarzowe z lat 2008-2013.
 
 
 
 
 
L.p. Nazwa zespołu Ilość w mb. Daty skrajne zespołu
1. Sąd Okręgowy w Krakowie 3287 1999-2013
2. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy 3080 1977-2013
3. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty 3584 1977-2013
4. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza 3327 1977-2013
5. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 5739 1977-2013
6. Sąd Wojewódzki w Krakowie 1068 1951-1998
7. Sąd Rejonowy w Krakowie 41 1975-1977
8. Sąd Powiatowy dla Miasta Krakowa 205 1951-1975
9. Sąd Powiatowy dla Powiatu Krakowskiego 80 1951-1975
10. Sąd Powiatowy dla Dzielnicy Nowa Huta 5,5 1956-1970
11. Sąd Powiatowy w Proszowicach 22 1956-1975
12. Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 48 1976-1985
13. Specjalny Zakład Poprawczy w Krakowie-Witkowicach 20 1971-1990
14. Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Krakowie 8 1984-1988
15 Państwowe Biuro Notarialne w Krakowie 7 1965-1975
16. Schronisko dla Nieletnich w Krzeszowicach 11 1952-1980
17. Zakład Poprawczy w Krakowie-Nowej Hucie 0,2 1967-1967
18. Zakład Poprawczy w Tarnowie 0,7 1954-1972
19 Rada Zakładowa przy Sądach 1,7 1958-1983
20 Związek Prawników Polskich Oddział Kraków 1 1951-1984
21 NSZZ „Solidarność” sądów krakowskich 1 1980-1981
21 Komisja Arbitrażu Społecznego przy Sądzie 0,2 1986-1994
 
Informacji w sprawach archiwum udziela
Kierownik Archiwum
ul. Przy Rondzie 7, pok C-09
tel. 126-195-808
archiwum@krakow.so.gov.pl
 
PODZIAŁ ZESPOŁÓW ARCHIWALNYCH W ZASOBIE
ARCHIWUM SĄDU OKRĘGOWEGO I SĄDÓW REJONOWYCH W KRAKOWIE
L.p. Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego Informacja
 1.  
 • b. Sąd Wojewódzki w Krakowie do roku 1975 (karne)
 • b. Sąd Wojewódzki w Krakowie w latach 1975-1998  całość zespołu
 • Sąd Okręgowy w Krakowie 1999-2012 (Oddziały, Wydziały I-XII)
 • b. Specjalny Zakład Poprawczy w Krakowie-Witkowicach 1970-1991
ul. Przy Rondzie 7 pok. A-04
126-195-809
 1.  
 • b. Sąd Wojewódzki w Krakowie do roku 1975 (akta cywilne)
 • b. Sąd Powiatowy dla Miasta Krakowa w Krakowie 1963-1975 (akta cywilne)
 • b. Sąd Powiatowy dla Dzielnicy Nowa Hura 1963-1970 (akta cywilne)
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. Wydział I Cywilny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. Wydział II Cywilny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. Wydział III Cywilny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Wydział I Cywilny 1977-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Wydział I Cywilny 1977-2013
ul. Przy Rondzie 7 pok. C-03
126-195-812, 126-195-766
 1.  
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. Wydział X Rodzinny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Wydział III  Rodzinny1977-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Wydział III  Rodzinny1977-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Wydział III  Rodzinny1977-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Oddział Administracyjny
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Oddział Administracyjny
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Oddział Administracyjny
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Krowodrzy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Krzeszowicach przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Nowej Hucie przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Proszowicach przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Podgórzu przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Skawinie przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Wieliczce przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Śródmieściu przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Słomnikach przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia 1990-2001
ul. Przy Rondzie 7 pok. D-016
126-195-811,
126-195-766
 1.  
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Wydział II Karny 1977-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Wydział II Karny 1977-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział II Karny 1977-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
ul. Przy Rondzie 7 pok. D-01
126-195-813
 1.  
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Wydział IX Karny 2009-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Wydział VIII Karny 2009-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział XI Karny 2009-2013
ul. Mogilska 17 pok. 113
126-196-209
 1.  
 • b. Sąd Powiatowy w Krakowie 1963-1975 (akta cywilne)
 • b. Sąd Powiatowy w Proszowicach 1963-1975 (akta cywilne)
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. Wydział IV Cywilny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział I Cywilny 1977-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Wydział IV Pracy 1989-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Oddział Finansowy
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Oddział Finansowy
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Oddział Finansowy
ul. Przy Rondzie 7 pok. B-03
126-195-810
 1.  
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. Wydział V Niesporny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 1977-2012 cały zespół (Oddziały, Wydziały I-XIV)
ul. Mogilska 97
124-119-904
 1.  
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, b. Wydział IV Grodzki 1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, b. Zamiejscowy Wydział V Grodzki w Krzeszowicach 1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, b. Zamiejscowy Wydział VIII Grodzki w Czernichowie 1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, b. Wydział VI Grodzki 1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, b. Zamiejscowy Wydział VII Grodzki w Proszowicach1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, b. Wydział X Grodzki 1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, b. Zamiejscowy Wydział XI Grodzki w Niepołomicach 1999-2002
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, b. Zamiejscowy Wydział XII Grodzki w Wieliczce 1999-2002
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, b. Zamiejscowy Wydział XIII Cywilny w Wieliczce 2003
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, b. Zamiejscowy Wydział XIV Karny w Wieliczce 2003
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, b. Wydział X Grodzki 1999-2009 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, b. Zamiejscowy Wydział XIII Grodzki w Słomnikach 1999-2009
 • Ośrodek Migracyjny Ksiąg Wieczystych w Skawinie
ul. Przy Rondzie 7 pok. C-027/
ul. Fabryczna 20A
126-195-446,
124-173-446
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2008-12-12
Publikujący - 2008-12-12 14:18
Modyfikacja Admin Administrator 2015-11-30 12:55
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Wygenerowano: 21 lutego 2017r. 22:05:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.