Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Biegli Sądowi

Biegli Sądowi

1. Regulacje prawne dotyczące biegłych.
2. Biegły w postępowaniu cywilnym.
3. Biegły w postępowaniu karnym.

Ustanowienie biegłego.

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133) oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 j.t.).
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 j.t.) wniosek o wpis na listę biegłych podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10 (budynek obok sądu) lub bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Miasta Krakowa:

 
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
               

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:


1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ukończyła 25 lat życia, w przypadku tłumacza języka migowego ukończyła 21 lat życia,
3. posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.


Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę, z której kandydat na biegłego wnosi o ustanowienie),

2. życiorys,

3. kwestionariusz osobowy,  http://www.krakow.so.gov.pl/fck_pliki/image/Testowt/doc.gif48KB

4. odpis dyplomu,

5. inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji),

6. opinia i zgoda zakładu pracy,

7. zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego,
 
8. w przypadku tłumacza języka migowego "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz-biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych,

9. oświadczenie wraz z opinią kandydata w przypadku przynależności do organizacji zawodowych działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr 79, poz. 855) bądź na podstawie innych ustaw,
10. dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
11. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich.

Biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 
Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2015 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (DZ. U. Nr 250, poz. 1883, ze zm.) powołane do pełnienia wskazanej funkcji mogą być jedynie osoby, których kandydaturę zgłosi wraz z wymaganą dokumentacją (jak przy wpisie na listę biegłych sądowych):
 
- kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień,
 
- konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii  - w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.
 
Warunek zgłoszenia kandydatury przez wymienione wyżej podmioty powinien być spełniony również w przypadku powołania biegłego na kolejną kadencję.
 
Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie lub upoważniony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Sędzia Wizytator.
 
Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym/Sekretariacie Prezesa - pokój 530 pawilon K, p. V, (tel. 12 619 - 58 – 00) w formie odpisów urzędowo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, zaś w przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów, należy przedstawić w sekretariacie oryginały do potwierdzenia zgodności.
 
Przedłużenie kadencji biegłego sądowego
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 j.t.) wniosek o przedłużenie kadencji biegłego sądowego podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10 (budynek obok sądu) lub bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Miasta Krakowa:

 
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 
W celu przedłużenia kadencji biegłego należy złożyć wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w Oddziale Administracyjnym
- pokój 530 (pawilon K) lub za pośrednictwem poczty.
 
W przypadku biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2015 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (DZ. U. Nr 250, poz. 1883, ze zm.) wniosek winien być złożony przez:
 
- kierownika wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień,
 
- konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii  - w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.
 
 
Zgodnie  z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. (DZ.U. z dnia 26 stycznia 2005 r.) lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie dostępna jest w Biurze Obsługi Interesantów.

Wykaz biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie 
 
INFORMACJA
 
Umieszczony powyżej „Wykaz biegłych sądowych” ma charakter jedynie informacyjny.
Informujemy, że zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych, biegli sądowi wydają opinie tylko na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i tylko taka opinia w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Karnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego posiada walor dowodowy. Biegły nie może posługiwać się tytułem „Biegłego sądowego” dla celów prywatnych opinii.

 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2008-12-29
Publikujący Arkadiusz Malinowski 2008-12-29 13:44
Modyfikacja Admin Administrator 2017-05-10 14:15
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Wygenerowano: 20 sierpnia 2017r. 10:03:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.