Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
OGŁOSZENIE nr 65 z dnia 3.12.2018 r. - zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE nr 65 z dnia 3.12.2018 r.

 

o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: świadczenie usług w zakresie wykonywania badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) dla pracowników Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego w Miechowie i Sądu Rejonowego w Myślenicach. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

OGŁOSZENIE nr 65 z dnia 3.12.2018 r.

 

o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: świadczenie usług w zakresie wykonywania badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) dla pracowników Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego w Miechowie i Sądu Rejonowego w Myślenicach. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.


1)  Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks.: 12 619 50 92 / 12 619 58 41
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl,
NIP 6761069043, REGON 000322695

2)  Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) dla pracowników sądów w poniższych lokalizacjach:
Zadanie 1: wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Sądu Okręgowego
w Krakowie (31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7)
Zadanie 2: wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Sądu Rejonowego
w Miechowie( 32-200 Miechów, Pl. Kościuszki 3A)
Zadanie 3: wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Sądu Rejonowego
w Myślenicach (32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 7)
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2, 4, 5 do niniejszego ogłoszenia.

3)  Termin wykonania umowy:
Od dnia 02.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku (12 miesięcy).

4)  Dane osoby do kontaktu:
Anita Szczecina tel. 12 619 58 39,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 700 - 1500.
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl

5)  Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

6)  Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 do ogłoszenia (formularz ofertowy). Usługa ma być wykonywana na terenie miasta Krakowa.

7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz załącznikiem 2 (wykaz stanowisk)
  2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postepowania (zgodnie z załącznikiem nr 3).


8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
a) kryterium ceny (C)– 80 %
zasada: „mniej lepiej”
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
C=oferta min./oferta badana x 100 x 80 %

b) kryterium odległości od siedziby Zamawiającego do miejsca realizacji usługi (D)– 20 % 
zasada: „więcej lepiej”
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
D = ilość punktów przyznanych badanej ofercie/maksymalna ilość punktów x 100 x 20%

Odległość będzie mierzona za pomocą „Google Maps” (https://maps.google.com – zgodnie z kryterium najkrótsza trasa pieszo), przy czym w zależności od odległości przyznaje się następującą ilość punktów:
odległość w obszarze do 1 km od siedziby Sądu                           100 pkt.
odległość w obszarze 1,1-1,5 km od siedziby Sądu                         80 pkt.
odległość w obszarze 1,6  -2 km od siedziby  Sądu                         60 pkt.
odległość w obszarze 2,1 -2.5 km od siedziby Sądu                        40 pkt.
odległość w obszarze 2,6  -3 km od siedziby Sądu                          20 pkt.
Odległość powyżej 3 km od siedziby Sądu                                       0 pkt.

Łączna ocena oferty:
O= C + D, gdzie
O-łączna punktacja oferty
C-punkty za cenę oferty
D-punkty za odległość od siedziby Zamawiającego do miejsca realizacji usługi

9) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt 11) na adres poczty internetowej: gospodarczy@krakow.so.gov.pl, lub pisemnie (pocztą, osobiście) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. E-231 do dnia 10 grudnia 2018 r.  do godz. 10:00.

11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (dla zadania 1, 2 i 3)
Załącznik nr 2 - wykaz stanowisk (dla zadania 1, 2 i 3)
Załącznik nr 3 - klauzula rodo
Załącznik nr 4 - wzór umowy
Załącznik nr 5 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

11) Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa lub trzy zadania (na odrębnych formularzach), ważną przez 30 dni liczone od terminu składania ofert.
2) Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym (zadanie 1 lub/i, zadanie 2 lub/i, zadanie 3) - podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 9) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba, że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.

12) Informacje dodatkowe:
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

13) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

14) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a niezastrzeżonych i właściwie niezabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. INFO z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert nr 65.docx 15714 bajtów 8
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu nr 65 z dnia 3.12.2018 r..doc 56320 bajtów 7
3. załącznik nr 1 do zad. 1 Załącznik nr 1 dla zadania 1 - formularz ofertowy.docx 25753 bajtów 3
4. załącznik nr 1 do zad. 2 Załącznik nr 1 dla zadania 2 - formularz ofertowy.docx 25735 bajtów 0
5. załącznik nr 1 do zad. 3 Załącznik nr 1 dla zadania 3 - formularz ofertowy.docx 25742 bajtów 0
6. załącznik nr 2 do zad. 1 Załącznik nr 2 dla zadania 1 - wykaz stanowisk pracy.doc 60416 bajtów 2
7. załącznik nr 2 do zad. 2 Załącznik nr 2 dla zadania 2- wykaz stanowisk pracy.doc 47104 bajtów 2
8. załącznik nr 2 do zad. 3 Załącznik nr 2 dla zadania 3- wykaz stanowisk pracy.doc 48640 bajtów 2
9. załącznik nr 3 Załącznik nr 3 - klauzula rodo.docx 21205 bajtów 1
10. załącznik nr 4 Załącznik nr 4 - wzór umowy na 2019.doc 57856 bajtów 1
11. załącznik nr 5 Załącznik nr 5- Umowa powierzenia przetw danych osob med pracy.docx 26506 bajtów 1
powrót
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2018-12-03
PublikującySkalska Anna 2018-12-03 11:58:40
Data wygaśnięcia: Skalska Anna 2019-12-03
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.