Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
OGŁOSZENIE nr 66 z dnia 04.12.2018 r. - zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE nr 66 z dnia 04.12.2018 r.


o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: dostawę wraz z montażem systemu zasilania awaryjnego centrali DGT-3450 oraz systemu call-center Contact-Center. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

OGŁOSZENIE nr 66 z dnia 04.12.2018 r.

 

o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: dostawę wraz z montażem systemu zasilania awaryjnego centrali DGT-3450 oraz systemu call-center Contact-Center. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.


1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks.: 12 619 53 66
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: informatycy@krakow.so.gov.pl 
NIP 6761069043
REGON 000322695

2) Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa wraz z montażem systemu zasilania awaryjnego centrali DGT-3450 oraz systemu call-center Contact-Center – zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

3) Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 20 grudnia 2018 roku.

4) Dane osoby do kontaktu:
Katarzyna Majewska-Miś tel. 12 619-53-05,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.
email: katarzyna.majewska-mis@krakow.so.gov.pl
Robert Hendla tel. 12 619-53-66,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.
email: robert.hendla@krakow.so.gov.pl

5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1  - formularzu ofertowym.

7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
  2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postepowania (zgodnie z załącznikiem nr 3).

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):

a) kryterium ceny (C) – 90 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 90%

b) okres gwarancji (G) w zakresie 12 – 24 miesięcy – 10%
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„więcej lepiej” oferta badana/oferta max. x 100 x 10%

Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę  okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 24 miesięcy, natomiast w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci.

Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:        
O = C + G gdzie:
         O – łączna punktacja oferty
         C – punkty za cenę oferty
         G – punkty za okres gwarancji

Uwaga: w przypadku uzyskania przez Wykonawców takiej samej ilości punktów, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.

9) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać (zgodnie z wytycznymi pkt 11) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. C-04 do dnia 10.12.2018r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upłynięciu terminu ich składania.

10) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - klauzula rodo

11) Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
b) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane i złożona do wyznaczonego terminu;
c) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert;
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy;
e) Oferta winna być złożona w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, z dopiskiem:
„Oferta na: dostawę wraz z montażem systemu zasilania awaryjnego centrali DGT-3450 oraz systemu call-center Contact-Center. Nie otwierać przed dniem 10.12.2018r. godz. 09:00”.

12) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

13) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

14) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.

 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. INFO z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert nr 66-2018.docx 14532 bajtów 2
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 66 z dnia 04.12.2018r.doc 53248 bajtów 14
3. załącznik nr 1 zal nr 1 - formularz ofertowy.docx 28333 bajtów 7
4. załącznik nr 2 zal nr 2 - wzór umowy z opz.docx 47274 bajtów 5
5. załącznik nr 3 zal nr 3 - klauzula rodo.docx 21029 bajtów 5
powrót
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2018-12-04
PublikującySkalska Anna 2018-12-04 11:54:51
Data wygaśnięcia: Skalska Anna 2019-12-04
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.