Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Sprzątanie pomieszczeń budynków będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie

ZMIANY:
2018-06-04 12:57:38: Dodano plik informacja o wyborze najk. oferty.docx
2018-05-17 11:42:46: Dodano plik sprostowanie do info z otwarcia ofert nr 1-2018.docx
Więcej >>>
2018-05-16 15:30:05: Dodano plik INFO z otwarcia ofert nr 1-2018.docx
2018-04-27 11:35:53: Dodano plik zmodyfikowany zał. nr 10 - sposób składania JEDZ.docx
2018-04-27 11:35:33: Dodano plik zmodyfikowany zał. nr 3 - tabela do zał. 1 i 2.doc
2018-04-27 11:35:12: Dodano plik zmodyfikowany zał. nr 2 - wzór umowy i opz.doc
2018-04-27 11:34:12: Dodano plik Pytania-Wnioski-Modyfikacje nr 1.doc
2018-04-27 11:33:20: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie.pdf
2018-04-05 13:31:24: Dodano plik espd-request 2018 - JEDZ.zip
2018-04-05 13:29:51: Dodano plik zał. nr 10 - sposób składania JEDZ.docx
2018-04-05 13:29:24: Dodano plik zał. nr 9 - oświadczenie o braku zakazu.docx
2018-04-05 13:29:04: Dodano plik zał. nr 8 - oświadczenie o braku decyzji.docx
2018-04-05 13:28:24: Dodano plik zał. nr 7 - wykaz zamówień.doc
2018-04-05 13:28:04: Dodano plik zał. nr 6 - wzór zabowiązania.docx
2018-04-05 13:27:42: Dodano plik zał. nr 5 - oświadczenie w sprawie należenia do grupy kapitałowej.doc
2018-04-05 13:27:19: Dodano plik zał. nr 4 - oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej.doc
2018-04-05 13:26:57: Dodano plik zał. nr 3 - tabela do zał. 1 i 2.doc
2018-04-05 13:26:29: Dodano plik zał. nr 2 - wzór umowy i opz.doc
2018-04-05 13:26:05: Dodano plik zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx
2018-04-05 13:24:50: Dodano plik SIWZ nr 1 - 2018 - sprzątanie.doc
2018-04-05 13:24:09: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu - usługa sprzątania.docx

1- Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń budynków będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zał. do SIWZ.
/CPV: 90911200-8/.
Wielkość /zakres/ zamówienia.
Zamówienie obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych i innych powierzchni wewnętrznych będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet.
Zamówienie obejmuje sprzątanie wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet pomieszczeń budynków w następujących lokalizacjach i powierzchni:
- pomieszczeń o łącznej pow. ok. 48 360 m2 będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i czterech krakowskich Sądów Rejonowych w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, ul. Przy Rondzie 6, ul. Kościuszki 43, ul. Mogilska 97 i ul. Fabryczna 20A, z okresem realizacji 12 m-cy;
- pomieszczeń o łącznej pow. ok. 1 725 m2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Miechowie, pl. Kościuszki 3a,   oraz w Słomnikach, ul. Jana Pawła II 5, z okresem realizacji 12 m-cy;      
- pomieszczeń o łącznej pow. 1 386 m2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 11, z okresem realizacji 12 m-cy;
- pomieszczeń o łącznej pow. 1 939 m2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7,    oraz Wydział Zamiejscowy w Dobczycach, ul. Rynek 22 a o pow. 311 m2, z okresem realizacji 7 m-cy.
Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania nie obejmuje usługi mycia okien oraz sprzątania terenów zewnętrznych i zielonych, które stanowić będą części odrębnego postępowania.
Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący integralną jej część. Zgodnie z art. 29 ust. 3a) ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób faktycznie uczestniczących w wykonywaniu usług sprzątania w obiektach, opisanych czynnościach i terminach wymienionych w załączniku, o którym mowa wyżej.
2- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.
3- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4- Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej, a także dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji przyszłej usługi oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, przy czym w trakcie wizji nie będzie możliwości zadawania pytań Zamawiającemu.
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147996-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Kraków: Usługi sprzątania budynków 2018/S 066-147996
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca
 1. Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Sąd Okręgowy w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
Osoba do kontaktów: Anna Skalska
31-547 Kraków
Polska
Tel.: +48 126195820
E-mail: zamowienia.publiczne@krakow.so.gov.pl Faks: +48 126195820 Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.krakow.so.gov.pl Adres profilu nabywcy: www.krakow.so.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
 1. Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Wymiar sprawiedliwości
 2. Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: wymiar sprawiedliwości
 3. Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
676-10-43-411
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
Polska
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
676-10-43-256
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
Polska
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
676-10-43-428 ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Polska
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie
676-10-43-368
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
Polska
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
 1. Opis
 1. Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sprzątanie pomieszczeń budynków będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie.
 1. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kraków, ul. Przy Rondzie 6 i 7, Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 11, Miechów, pl. Kościuszki 3a, Myślenice, ul. Piłsudskiego 7.
Kod NUTS PL21
 1. Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
 1. Informacje na temat umowy ramowej
 2. Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sprzątanie pomieszczeń budynków będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie w okresie pomiędzy
 1. r. a 31.7.2019 r.
 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90911200
 1. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
 1. Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
 1. Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
 1. Wielkość lub zakres zamówienia
 1. Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych i innych powierzchni wewnętrznych będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet.
Zamówienie obejmuje sprzątanie wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet pomieszczeń budynków w następujących lokalizacjach i powierzchni:
 
2
 • pomieszczeń o łącznej pow. ok. 48 360 m będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i czterech krakowskich Sądów Rejonowych w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, ul. Przy Rondzie 6, ul. Kościuszki 43, ul. Mogilska 97 i ul. Fabryczna 20A, z okresem realizacji 12 m-cy,
 • pomieszczeń o łącznej pow. ok. 1 725 m będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Miechowie, pl. Kościuszki 3a, oraz w Słomnikach, ul. Jana Pawła II 5, z okresem realizacji 12 m-cy,
 • pomieszczeń o łącznej pow. 1 386 m będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 11, z okresem realizacji 12 m-cy,
 • pomieszczeń o łącznej pow. 1 939 m będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Myślenicach, ul.
Piłsudskiego 7, oraz Wydział Zamiejscowy w Dobczycach, ul. Rynek 22 a o pow. 311 m , z okresem realizacji 7 m-cy.
Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania nie obejmuje usługi mycia okien oraz sprzątania terenów zewnętrznych i zielonych, które stanowić będą części odrębnego postępowania.
Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiący integralną jej część.
 1. Informacje o opcjach Opcje: nie
 2. Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
 1. Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie 1.8.2018. Zakończenie 31.7.2019
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
 1. Warunki dotyczące zamówienia
 1. Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
 1. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
 2. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 3. Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak Opis szczególnych warunków: A. Wykaz oświadczeń/dokumentów:
 1. Wykaz żądanych wraz z ofertą przez Zamawiającego oświadczeń/dokumentów aktualnych na dzień składania ofert:
 1. formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1),
 2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 3. zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy), (zgodnie z zał. nr 6),
 4. oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 (2) ustawy PZP (zgodnie z zał. nr 10-JEDZ),
 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia (JEDZ), że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniu (JEDZ).
 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenia (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 4. Informacje na temat Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - JEDZ:
W celu wypełnienia formularza JEDZ utworzonego przez Zamawiającego (załącznik nr 10 do SIWZ), ponownego wykorzystania formularza JEDZ utworzonego wcześniej lub samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ, Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD udostępnionego przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl).
Po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” Wykonawca ma możliwość:
 1. Zaimportowania otrzymanego formularza JEDZ/ESPD (załącznik nr 10 do SIWZ),
 2. Połączenia dwóch formularzy JEDZ/ESPD, tj. formularza przygotowanego przez Zamawiającego dla danego postępowania (załącznik nr 10 do SIWZ) oraz formularza wykorzystanego we wcześniejszym postępowaniu,
 3. Stworzenia nowego JEDZ/ESPD (opcja response).
Formularz wstępnie przygotowany przez Zamawiającego zawiera tylko pola wskazane przez Zamawiającego.
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ/ ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej Wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia.
Po wypełnieniu formularza Wykonawca ma możliwość wydrukowania lub wyeksportowania w formacie xml. Wygenerowany w serwisie eESPD plik xml powinien, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pliku tworzonego przez Zamawiającego, zostać zapisany przez Wykonawcę na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, ponieważ pliki nie są przechowywane w serwisie eESPD.
Tak przygotowany formularz, po jego wydrukowaniu i podpisaniu, należy załączyć do oferty w formie pisemnej.
 1. Wykaz żądanych przez Zamawiającego oświadczeń/dokumentów po otwarciu ofert:
a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z zał. nr 4 lub 5).
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 1. Wykaz żądanych przez Zamawiającego oświadczeń/dokumentów, jakie Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (dokumenty z pkt a) oraz braku podstaw do wykluczenia (dokumenty z pkt b, c, d):
 1. wykaz usług wykonanych jak również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z zał. nr 7),
 1. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie z zał. nr 8),
 2. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodnie z zał. nr 9),
 3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na potencjale podmiotów trzecich (art.22a ustawy PZP), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 b), c) i d).
 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia /
Dz. U. z 2016 r. poz. 1126/. Rozporządzenie, o którym mowa wyżej, określa również formę, w jakiej składają dokumenty Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie VI. A- 3d) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja, albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt B-1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty, o których mowa wyżej, muszą być złożone w postaci oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i przetłumaczonych na język polski.
 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum składające ofertę wspólną).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie (nazwę, numer) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy - dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik (lider).
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, w ofercie musi być wskazane, który (którzy) z wykonawców będzie (będą) uprawnieni do wystawienia dla Zamawiającego faktury (faktur) za zrealizowanie przedmiotu umowy. W przypadku gdy kilka podmiotów zostanie wskazanych jako uprawnieni do wystawienia faktury (faktur), w ofercie należy wskazać procentową wartość wynagrodzenia przypadającego na każdego z nich. Faktura (faktury) mogą być wystawione tylko przez podmiot (podmioty) tworzące konsorcjum, z zastosowaniem stawki podatku VAT, określonej w ofercie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani przez zamawiającego do przedstawienia stosownej umowy regulującej współpracę tych wykonawców (umowa konsorcjum).
W stosunku do spółki cywilnej, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie pełnomocnictwa wspólników lub umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.
 1. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w złożonej ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (w formularzu ofertowym).
Wykonawca odpowiada za podwykonawców jak za działania własne.
 1. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia będącego przedmiotem tegoż postępowania, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.13-22 ustawy.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają: czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
 1. Warunki udziału
 1. Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 1. Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 1. Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy stawia minimalny warunek w zakresie doświadczenia.
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje usługi związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez usługi związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia rozumie się wykonanie
co najmniej trzech umów na usługi sprzątania budynków biurowych o powierzchni co najmniej 20 000 m (w ramach jednej umowy można sumować powierzchnie) i wartości co najmniej 400 000 PLN każda. Warunek dotyczący powierzchni i wartości musi być spełniony równocześnie. Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 400 000 PLN.
W przypadku rozliczeń w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość na PLN, należy stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania; jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) „budynki biurowe” to budynki wyszczególnione w grupie 122 PKOB klasie 1220, tj. budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw i tym podobnych lokali administracyjnych oraz budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów. Klasa nie obejmuje biur w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone przez zamawiającego muszą spełniać łącznie.
 1. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
 1. Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
 1. Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
 1. Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
 1. cena. Waga 60
 2. ekologiczne. Waga 20
 3. społeczne. Waga 20
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 1. 3) Informacje administracyjne
 1. 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP 26/1/2018
 1. 3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
 1. 3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
 1. 3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 1. - 10:00
 1. 3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
 1. 3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
 1. 3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
 1. 3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 15.5.2018 - 10:15
Miejscowość:
Kraków
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe
 1. Zamawiający nie przewiduje sytuacji, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1-4, 6-8, 9-15 ustawy PZP.
 2. W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego porozumiewania się drogą elektroniczną wskazuje się adres poczty elektronicznej zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 5: zamowienia.publiczne@krakow.so.gov.pl
 3. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a w paragrafie 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 1. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
 3. Odwołanie powinno:
 1. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
 2. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
 3. określać żądanie,
 4. wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
 2. W niniejszym postępowaniu odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 4. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
 2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
 3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
 4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
 5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami
 1. oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 21, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
 1. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 11 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt 20 i 21.
 2. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
 3. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 4. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
 5. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
 6. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
 7. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca albo Wykonawca, który przystąpił po stronie Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.
 8. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.
 9. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów,
Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.
 1. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
 2. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
 1. nie zawiera braków formalnych,
 2. uiszczono wpis.
 1. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
 2. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w pkt 4, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
 3. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, Odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
 4. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
 5. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego.
 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy działu VI rozdziału 3 ustawy nie stanowią inaczej.
 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
 9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
 10. Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się z dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.4.2018
Data składania ofert:
2018-05-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-15 10:00:00
powrót
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2018-04-05 13:22:00
PublikującyAnna Skalska 2018-04-05 13:22:00
Modyfikował(a) Anna Skalska 2018-06-04 12:57:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 63.75 KbPlik doc
2. SIWZ 226.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 25.86 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 478.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 88.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 32.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 33.50 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 19.96 KbPlik doc
9. Załącznik nr 7 39.50 KbPlik doc
10. Załącznik nr 8 22.78 KbPlik doc
11. Załącznik nr 9 22.60 KbPlik doc
12. Załącznik nr 10 20.63 KbPlik doc
13. Załącznik nr 11 81.29 KbPlik zip
14. ogłoszenie o zmianie nr 1 76.15 KbPlik pdf
15. pytania-wnioski-odpowiedzi-modyfikacje nr 1 87.50 KbPlik doc
16. Zmodyfikowany załącznik nr 2 479.50 KbPlik doc
17. Zmodyfikowany załącznik nr 3 88.50 KbPlik doc
18. Zmodyfikowany załącznik nr 10 20.37 KbPlik doc
19. Informacja z otwarcia ofert 18.71 KbPlik doc
20. sprostowanie 17.92 KbPlik doc
21. INFO o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.01 KbPlik doc

Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.