Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OGŁOSZENIE nr 47 z 27.09.2018 r. Dotyczy: wynajmu przez Sąd Okręgowy w Krakowie powierzchni lokalowej – zwanej dalej LOKALEM (od 500 m2 do 1 500 m2), z przeznaczeniem na prowadzenie przez Najemcę archiwum sądowego.

ZMIANY:
2018-12-14 11:29:28: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.docx
2018-09-27 15:24:33: Dodano plik załącznik nr 3 do ogłoszenia - wzór umowy.docx
Więcej >>>
2018-09-27 15:24:00: Dodano plik załącznik nr 2 do ogłoszenia - klauzula RODO.docx
2018-09-27 15:23:37: Dodano plik załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy.docx
2018-09-27 15:23:00: Dodano plik Ogłoszenie nr 47 z dnia 27.09.2018 r..docx
OGŁOSZENIE nr 47 z 27.09.2018 r.
 
Dotyczy: wynajmu przez Sąd Okręgowy w Krakowie powierzchni lokalowej – zwanej dalej LOKALEM (od 500 m2 do 1 500 m2), z przeznaczeniem na prowadzenie przez Najemcę archiwum sądowego.
 
 
OGŁOSZENIE nr 47 z 27.09.2018 r.
 
Dotyczy: wynajmu przez Sąd Okręgowy w Krakowie powierzchni lokalowej – zwanej dalej LOKALEM (od 500 m2 do 1 500 m2), z przeznaczeniem na prowadzenie przez Najemcę archiwum sądowego.
 
1. Najemca:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7.
tel.: 12 619 58 41, faks 12 619 50 49
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
e-mail: gospodarczy@krakow.so.gov.pl
NIP 6761069043
REGON 000322695
 
2. Przewidywany okres najmu:
Czas trwania umowy – oznaczony (3 lata), od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2021 r. z zastrzeżeniem, że podpisanie umowy nastąpi po uzyskaniu stosownej zgody od organu nadzorującego Najemcę, względnie w przypadku nie uzyskania stosownej zgody, nie dojdzie do podpisania umowy.
 
3. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać zgodnie z pkt. 5 w formie pisemnej (osobiście) w siedzibie Najemcy do wyznaczonego terminu: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, p. E-233, do dnia 12.10.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upłynięciu terminu ich składania.
 
4. Załączniki do niniejszego ogłoszenia.
            Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
            Załącznik nr 2 – klauzula RODO
            Załącznik nr 3 – wzór umowy
 
5. Opis sposobu przygotowania ofert.
 1. Wynajmujący może złożyć ofertę na jedną lub kilka (na odrębnych formularzach) lokalizacji/miejsca usytuowania lokalu, przy czym będą brane pod uwagę tylko te oferty, których powierzchnia przeznaczona pod wynajem dla Wynajmującego wynosić będzie minimum 500 m2 w jednej lokalizacji/miejscu usytuowania tego lokalu i nie więcej niż 1 500 m2.
 2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na załączniku/załącznikach nr 1 do OGŁOSZENIA, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane.
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wynajmującego winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wynajmującego.
 4. Oferta winna być złożona w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Wynajmującego lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wynajmującego, z dopiskiem:
 
„Oferta na wynajem lokalu dla Sądu Okręgowego w Krakowie, przy ul. Przy Rondzie 7, z przeznaczeniem na prowadzenie przez Najemcę archiwum sądowego. Nie otwierać przed dniem 12.10.2018 r. godz. 12:00”.
 
 1. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert.
 
6. Opis przedmiotu i warunków najmu.
 
 1. Informacje ogólne.
 1. wynajem powierzchni służy poprawie warunków lokalowych z przeznaczeniem na składowanie dokumentacji archiwalnej,
 2. Najemca wymaga całodobowego dostępu do lokalu 7 dni w tygodniu, wejście do lokalu na wyłączność,
 3. działalność w najmowanym lokalu będzie prowadzona wyłącznie na potrzeby Sądu Okręgowego w Krakowie oraz innych jednostek wymiaru sprawiedliwości, tj. krakowskich sądów rejonowych,
 4. Najemca zobowiązuje się do wyposażenia najmowanego lokalu w regały przesuwne  na własnych koszt, celem przystosowania najmowanej powierzchni na archiwum sądowe,
 5. Najemca będzie sprzątał lokal we własnym zakresie.
 
 1. Informacja o wymaganiach względem lokalu przeznaczonego pod wynajem:
 1. powierzchnia lokalowa będąca przedmiotem najmu to pomieszczenie o łącznej powierzchni min. 500 m² i max. 1 500 m2 w jednej lokalizacji / miejscu usytuowania lokalu,
 2. lokal przeznaczony pod wynajem winien charakteryzować się następującymi cechami:
- lokal usytuowany na terenie niezagrożonym tąpnięciem gruntów lub powodzią,
- lokal winien być usytuowany w murowanym ogrzewanym budynku,
- lokal winien składać się z jednego pomieszczenia (układ pomieszczenia winien dawać dużą i nieograniczoną zbędnymi elementami konstrukcyjnymi przestrzeń optymalną do wykorzystania na taki cel, jak archiwum), jednego pomieszczenia sanitarnego oraz pokoju biurowego (w przypadku zaoferowania przez Wynajmującego lokalu składającego się z kilku/kilkunastu pomieszczeń, w przypadku wyboru oferty przez Najemcę, Wynajmujący zobowiązuje się przystosować wynajmowany lokal na własny koszt do potrzeb Najemcy – zakres prac zostanie określony w umowie najmu, 
- przedmiot najmu winien być przydatny dla gospodarczego przeznaczenia – nośność posadzki w lokalu winna wynosić min. 500 kg (5 KN) powierzchni obciążenia na 1 m2,
- wysokość sufitu od posadzki w lokalu minimum 3 m,
- lokal winien posiadać wentylację grawitacyjną lub mechaniczną,
- posiadać osobne wejście do najmowanego lokalu oraz miejsce umożliwiające załadunek i rozładunek transportowanej dokumentacji archiwalnej,
- posiadać odrębną komunikację do archiwum (zalecane),  
- posiadać parking przed lokalem,
- w przypadku zaoferowania lokalu powyżej poziomu parteru lub poniżej poziomu parteru lokal winien posiadać windę umożliwiającą transportowanie dokumentacji archiwalnej,
 1. lokal winien być wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, teletechniczną,
 2. Wynajmujący winien zapewnić w lokalu temperaturę 18 – 24 0C oraz wilgotność 40 – 65 %, bez względu na porę roku,
 3. lokal winien posiadać całodobową ochronę,
 4. lokal winien być wyposażony w sprawne oświetlenie, instalację alarmową oraz instalację p.poż.,
 5. wynajęty lokal winien spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów (w tym wynikających z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy),
 6. teren wokół lokalu winien być oświetlony i ogrodzony,
 7. na terenie przy lokalu winno znajdować się wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów z możliwością ich segregacji.
 
Najemca zastrzega sobie prawo, przed wyborem oferty, do dokonania wizji lokalnej w lokalu przeznaczonym na wynajem.   
 
7. Informacje dotyczące ceny.
 
 1. oferta winna zawierać propozycję wysokości miesięcznego czynszu netto w PLN za 1 m2 powierzchni z tytułu wynajmu lokalu i nie może być uzależniona od kursu obcej waluty.
 2. Wynajmujący ma prawo do rocznej waloryzacji czynszu najmu - począwszy od dnia 1.01.2020 roku, zgodnie z rocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanym przez GUS w miesiącu następnym po jego ogłoszeniu. Zmiana wysokości czynszu w powyższym zakresie dla swej skuteczności wymaga podpisania aneksu do umowy najmu.
 3. niezależnie od czynszu z tytułu najmu Najemca będzie ponosił opłaty z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych - w formie ryczałtu (energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie, dozór).
 
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
 
 1. wysokość czynszu netto za 1 m2 powierzchni (C) – 50 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 50 %
 
Uwaga: w przypadku zaoferowania  przez Wynajmującego kwoty czynszu netto w innej walucie niż PLN Najemca ofertę odrzuci. Najemca ofertę odrzuci również w przypadku uzależnienia kwoty czynszu najmu od kursu innej waluty niż PLN, w okresie obowiązywania umowy.
 
 1. koszt utrzymania lokalu - kwota ryczałtowa za 1 m2 wynajmowanej powierzchni lokalu (R) – 20 %
    Ocena dokonana będzie wg wzoru:
    „mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 20 %
 
Uwaga: są to koszty mediów, tj. energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania (w tym zapewnienia w lokalu temperatury 18 -24 0C oraz wilgotności 40 – 65 % bez względu na porę roku). Koszty rozliczne ryczałtowo zgodnie z § 3 ust. 4 wzoru umowy.
 
 1. odległość lokalu (w km) od głównej siedziby Wynajmującego (O) – 30 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 30 %
 
Uwaga: w przypadku zaoferowania przez Wynajmującego lokalu zlokalizowanego w odległości większej niż 10 km Najemca ofertę odrzuci. Odległość nie należy taktować jako promień tylko jako trasę dojazdu.
 
Ocenie poddane będą jedynie oferty kompletne i nie odrzucone w toku postępowania.
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą.
 
            N = C+R+O              gdzie:
                                               N – łączna punktacja oferty
                                                C – punkty za wysokość czynszu
                                                R – punkty za koszt utrzymania lokalu
                                                O – punkty za odległość lokalu od głównej siedziby sądu
 
9. Wykaz żądanych przez Wynajmującego dokumentów na dzień składania ofert.
 1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Wynajmującego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do OGŁOSZENIA),
 2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 2).
 
10. Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wynajmującego:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wynajmującego wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Najemca oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku/ch do ogłoszenia – formularz/e ofertowy/e.
 
 
11. Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
12. Oferty Wynajmujących są jawne: upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie niezabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wynajmującego. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wynajmujący, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 
13. Najemca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
14. Najemca zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wynajmującym w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wynajmującego, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania oferty przez kolejnego w rankingu Wynajmującego.
 
15. Dane osoby do kontaktu:
Piotr Jędrzejowski – 12 619 63 60
Iwona Jabłońska – tel. 12 619 58 40
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1500
e-mail: gospodarczy@krakow.so.gov.pl
 
16. Najemca informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówien publicznych”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data składania ofert:
2018-10-12 12:00:00
powrót
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2018-09-27 15:21:00
PublikującyAnna Skalska 2018-09-27 15:21:00
Modyfikował(a) Anna Skalska 2018-12-14 11:29:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.91 KbPlik doc
2. Ogłoszenie o zamówieniu 35.89 KbPlik doc
3. załącznik nr 1 24.50 KbPlik doc
4. załącznik nr 2 20.86 KbPlik doc
5. załącznik nr 3 29.92 KbPlik doc

Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.