Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OGŁOSZENIE z dnia 30.10.2018 r. o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Świadczenie usługi dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Myślenicach.

ZMIANY:
2018-12-13 12:32:58: Dodano plik INFO o wyborze najk. oferty - str int.doc
2018-11-15 12:15:02: Dodano plik INFO z otwarcia ofert nr 9-2018.docx
Więcej >>>
2018-10-31 14:22:38: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu społecznym nr 9-2018 - korekta opisu koperty.doc
2018-10-30 13:53:30: Dodano plik załączniki do ogłoszenia nr 9-2018.rar
2018-10-30 13:53:04: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu społecznym nr 9-2018.doc
Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Myślenicach,
b) świadczenie usług w zakresie transportu i ochrony podczas transportu wartości pieniężnych na rzecz Sądu Rejonowego w Myślenicach.
Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 10 do niniejszego ogłoszenia.

Kod główny CPV: 79710000-4.

Uwaga: Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia dotyczącego: świadczenia usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Myślenicach, oraz świadczenia usług w zakresie transportu i ochrony podczas transportu wartości pieniężnych na rzecz Sądu Rejonowego w Myślenicach.

OGŁOSZENIE z dnia 30.10.2018 r.

o zamówieniu na usługi społeczne pn.:

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony obiektów

Sądu Rejonowego w Myślenicach.I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
 

Postępowanie nr 26/9/2018 prowadzone jest zgodnie z obowiązującą w Sądzie Okręgowym w Krakowie „Instrukcją udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO” w trybie procedury otwartej przetargowej (ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego) poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 0000 EURO.

Zamówienia udziela się na podstawie przepisów szczególnych art. 138o) w związku z art. 138h) rozdziału 6, działu III, ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp.
Zamawiający będzie prowadził postępowanie w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, w tym celu stosując wybrane przepisy ustawy Pzp.
W postępowaniu Zamawiający będzie posiłkował się art.24aa w/w ustawy dot. procedury odwróconej, która kładzie nacisk w pierwszej kolejności na badanie i ocenę ofert.
Główne założenia toku postępowania:
1. Po publicznym otwarciu ofert w wyznaczonym terminie, Zamawiający zweryfikuje oferty pod kątem zaistnienia przesłanek do ich odrzucenia, o których mowa w art. 89 ust.1 oraz art. 90 ust.3 ustawy Pzp.
2. Następnie oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o kryteria oceny ofert określone w pkt VIII niniejszego ogłoszenia.
3. Po dokonaniu oceny ustalony zostanie ranking ofert i tym samym Wykonawca, który złożył ofertę uznaną w powyższy sposób za najkorzystniejszą/najwyżej ocenioną.
4. Wyłącznie w odniesieniu do tego Wykonawcy Zamawiający dokona badania wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp złożonego wraz z ofertą.
5. Następnie Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczeń i dokumentów wraz z ofertą.
6. Po pozytywnej weryfikacji Wykonawcy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kolejnego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród innych złożonych w niniejszym postępowaniu ofert w przypadku, gdy nie dojdzie do udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w trakcie pierwszej oceny.

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
 
 1. Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, działający w imieniu Sądu Rejonowego w Myślenicach.
 2. tel./fax.: (12) 619 58 20
 3. Str. int. http:/www.krakow.so.gov.pl
 4. email: zamowienia.publiczne@krakow.so.gov.pl
 5. NIP: 676-10-69-043
 6. REGON: 000322695
 7. Nr konta: 30 1130 1017 0021 1001 1390 0004

III. KONTAKT ORAZ WARUNKI POROZUMIEWANIA.

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Anna Skalska                                                 tel.(012) 619 58 20  /procedura/
Piotr Jędrzejowski                                         tel.(012) 619 63 60 /przedmiot zamówienia/
Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-15:00
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej i w języku polskim.
3. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie (osobiście, pocztą, kurierem), faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną były niezwłocznie potwierdzane, także w formie opisanej w pkt X.
4. Zamawiający informuje, że termin na przesyłanie pytań/wniosków upływa z dniem 7.11.2018 r. godz. 9:00.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Myślenicach,
b) świadczenie usług w zakresie transportu i ochrony podczas transportu wartości pieniężnych na rzecz Sądu Rejonowego w Myślenicach.
Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 10 do niniejszego ogłoszenia.

Kod główny CPV: 79710000-4.

Uwaga: Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia dotyczącego: świadczenia usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Myślenicach, oraz świadczenia usług w zakresie transportu i ochrony podczas transportu wartości pieniężnych na rzecz Sądu Rejonowego w Myślenicach.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zaleca się, aby Wykonawcy starannie zapoznali się z całością dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania, a także zapoznali się z warunkami związanymi z miejscem realizacji przyszłej usługi oraz zdobyli wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia: od 1.01.2019 r.
                                                     do 30.12.2019 r. do godz. 16:00

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE WYMAGANIA.

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oceny spełnienia warunków dokona się na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego, natomiast weryfikacji, na podstawie złożonych dokumentów, zostanie poddany Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej sklasyfikowaną.

Warunek 1: dotyczy kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2016, poz. 1432 z późn. zm.).

Warunek 2: dotyczy sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400  000 zł.

Warunek 3: dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy stawia minimalny warunek w zakresie doświadczenia. Wykonawca spełni powyższy warunek w zakresie posiadanego doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi obejmujące ochronę /dozorowanie/ budynków biurowych lub obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każda, zrealizowaną lub realizowaną na podstawie jednej umowy. Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać w/w wartość.  W przypadku rozliczeń w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość na PLN, należy stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) za „budynki biurowe” przyjmuje budynki wyszczególnione w grupie 122 PKOB klasie 1220, tj. budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw i tym podobnych lokali administracyjnych oraz budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów oraz w grupie 124 PKOB klasie 1241, tj. budynki łączności, dworców i terminali.

Warunek 4: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie:
a) przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem art. 24 ust.8-9.
b) Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Warunek 5: dotyczy wadium.
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5 500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).

Wadium może być wniesione:
 • w pieniądzu,
 • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

            Poręczenia oraz gwarancje (w oryginale), o których mowa wyżej, winny być ważne przez okres związania ofertą i jeżeli mają być zwrócone po tym okresie, nie mogą być trwale wpięte do oferty. Do oferty należy wówczas dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem ich kserokopię, a oryginał umieścić w oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty.
            Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego           nr 30 1130 1017 0021 1001 1390 0004 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu                    nr 26/9/2018”.
Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na w/w rachunku bankowym i winno znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.
            W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać w treści sytuacje określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
            Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.    Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione w całości przez jednego z członków konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
            Ponadto winno zawierać także określenie przetargu (jego nazwę, ew. nr), nazwę Wykonawcy (członków konsorcjum), Zamawiającego i Gwaranta, wysokość gwarantowanej /poręczanej/ kwoty wadium, termin ważności.
Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy Pzp w art. 46 ust. 4a i 5.
W szczególności Zamawiający zwraca uwagę, iż odrzuci ofertę zabezpieczoną wadium w formie innej niż pieniądz z klauzulą zawierającą w treści wymóg, aby żądanie zapłaty zostało przekazywane za pośrednictwem banku, który prowadzi rachunek zamawiającego oraz potwierdzenia, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych.
            Oferty, które nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. Zasady utraty, zwrotu oraz ponownego wnoszenia wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp.

B. Informacje dot. możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom:
a) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia, o których mowa w IV-1;
b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z ich wykazem;
c) brak informacji o podwykonawcach traktowane będzie jako wykonanie zamówienia w całości osobiście;
d)  Wykonawca odpowiada za podwykonawców jak za działania własne.

C. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum składające ofertę wspólną) warunki określone w postępowaniu muszą spełniać łącznie.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
W stosunku do spółki cywilnej, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie pełnomocnictwa wspólników lub umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani przez zamawiającego do przedstawienia stosownej umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Uwaga: W przypadku gdy o udzielenie zamówienia publicznego ubiega się wspólnie kilka podmiotów w formie konsorcjum, w ich ofercie musi być wskazane, który (którzy) z nich będzie (będą) uprawnieni do wystawienia dla Zamawiającego faktury (faktur) za zrealizowanie przedmiotu umowy. W przypadku gdy kilka podmiotów zostanie wskazanych jako uprawnieni do wystawienia faktury (faktur), w ofercie należy wskazać procentową wartość wynagrodzenia przypadającego na każdego z nich.
Faktura (faktury) mogą być wystawione tylko przez podmiot (podmioty) tworzące konsorcjum, z zastosowaniem stawki podatku VAT, określonej w ofercie.

D. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia będącego przedmiotem tegoż postępowania, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z zał. nr 6).
 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.13-22 ustawy Pzp.
 4. W odniesieniu do warunków postawionych w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 22a ust. 4-6 ustawy Pzp.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, za szkodę zamawiającego powstałą w skutek ich nieudostępnienia, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

E. Grupy kapitałowe.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie z zał. nr 4 lub 5). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

VII.    WYKAZ ŻĄDANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.

1) Wykaz żądanych wraz z ofertą przez Zamawiającego dokumentów aktualnych na dzień składania ofert:
a) formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1),
b) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) zobowiązanie (jeżeli dotyczy), (zgodnie z zał. nr 6),
d) oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z zał. nr 2 i 3),
 
 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniach.
 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów po otwarciu ofert:
a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa wyżej w pkt VI-E (zgodnie z zał. nr 4 lub 5).

3) Wykaz żądanych przez Zamawiającego oświadczeń/dokumentów, jakie Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (dok. z pkt a, b, c) oraz braku podstaw do wykluczenia (dokumenty z pkt d, e, f):
a) aktualna koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2016, poz. 1432 ze zm.),
b) dokument (w szczególności polisa OC) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w warunkach,
c) wykaz usług wykonanych jak również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z zał. nr 7),
d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie z zał. nr 8),
e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodnie z zał. nr 9),
f) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na potencjale podmiotów trzecich (art.22a ustawy PZP), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 a), b), d), e), f).
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia /Dz. U. z 2016 r. poz. 1126/. Rozporządzenie, o którym mowa wyżej, określa również formę, w jakiej składają dokumenty Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) kryterium ceny (C): ……………………………………………..…………………  95%
2) kryterium doświadczenia wykonawcy w zakresie dozorowania
    i ochrony mienia w obiektach Sądów i Prokuratur (D): …………………..……..  5%
  
OPIS kryterium doświadczenia wykonawcy: przyjmuje się zasadę przyznawania 1 pkt za każdą złotówkę wartości wykonanej lub wykonywanej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usługi (umowy) w zakresie dozorowania i ochrony mienia w obiektach Sądów i Prokuratur.

Sposób wyliczenia punktów oferty.
a) cena wg zasady im mniej tym lepiej
b) doświadczenie wg zasady im więcej tym lepiej

1) dla kryterium ceny (C):

Wobliczana = ((Xmin) / (X obliczana)) * 100 * Wmax
gdzie: 
Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Wmax - waga kryterium ceny w %
Xmin - wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców
Xobliczana - wartość ceny obliczanej oferty

2) dla kryterium doświadczenia (D):

Wobliczana = ((Xobliczana ) / (X max)) * 100 * Wmax
gdzie: 
Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Wmax - waga kryterium doświadczenia w %
X max - najwyższa ilość pkt za doświadczenie spośród złożonych ofert wykonawców
Xobliczana - ilość pkt za doświadczenie obliczanej oferty

Sposób wyliczenia punktów oferty (P):

P = C + D
gdzie:              P         - ilość punktów oferty badanej
                        C            - ilość punktów oferty badanej w kryterium ceny
                        D         - ilość punktów oferty badanej w kryterium doświadczenia

Za ofertę najkorzystniejszą (najwyżej ocenioną/sklasyfikowaną) zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 -  II p. pok. E-201, do dnia 15.11.2018 r. do godz. 1100.
2- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 -  II p. pok. E-201), w dniu 15.11.2018 r. o godz. 1115.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wszystkie kartki lub strony (w przypadku dwustronnego zadrukowania) winny być ponumerowane i trwale spięte.
3. Treść oferty musi odpowiadać wymogom określonym przez Zamawiającego.
4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i dokumentami winny być czytelnie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, oraz w miarę możliwości opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy.
5. Wszelkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy /pieczątka imienna i podpis lub czytelny podpis/ na każdej zadrukowanej stronie załączonej kopii.
Dokumenty w formie oryginału nie podlegają zwrotowi.
Wymagane dokumenty/oświadczenia muszą być ważne i aktualne.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem.
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla wykonawcy.
8. Wszelkie nanoszone poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i datowane.
9. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację wykonawcy, z dopiskiem:

„Postępowanie 26/9/2018. Oferta na : „Świadczenie usługi dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Myślenicach”. Nie otwierać przed dniem 15.11.2018 r. godz. 11:15” .

10. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
11. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą (spełniającym warunki) w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Załączniki :
1 - formularz ofertowy
2 i 3 - oświadczenia, o których mowa w pkt  VII – 1d
4 i 5 - oświadczenia, o których mowa w pkt  VII – 2 a
6 - wzór zobowiązania, o którym mowa w pkt VII – 1c
7 - wykaz doświadczenia, o którym mowa w pkt  VII – 3 c
8 i 9 -  oświadczenia, o których mowa w pkt  VII – 3 d, e
10 - opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy
11 - rodo


Zatwierdzam. Dyrektor Sądu Okręgowego w Krakowie.


 
Data składania ofert:
2018-11-15 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-15 11:00:00
powrót
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2018-10-30 13:52:00
PublikującyAnna Skalska 2018-10-30 13:52:00
Modyfikował(a) Anna Skalska 2018-12-13 12:32:58
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 119.00 KbPlik doc
2. Załączniki do ogłoszenia 213.92 KbPlik rar
3. korekta ogłoszenia 119.00 KbPlik doc
4. INFO z otwarcia ofert 19.75 KbPlik doc
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 42.00 KbPlik doc

Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.