Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Biblioteka i archiwa


Sąd Okręgowy w Krakowie prowadzi bibliotekę specjalistyczną.

Na księgozbiór składają się przede wszystkim książki i czasopisma z dziedziny prawa i nauk pokrewnych. Korzystać z księgozbioru mogą pracownicy Sądu Okręgowego w Krakowie i sądów rejonowych okręgu krakowskiego.

Do zadań biblioteki należy również prenumerata książek i czasopism, a także ich bieżący zakup. Biblioteką podręczną dysponują nadto poszczególne Wydziały.
 
  
Sąd Okręgowy oraz Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza oraz Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia posiadają wspólne archiwum międzyzakładowe, które działa na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. MS Nr 8, poz. 55). Archiwum międzyzakładowe Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych w Krakowie zostało utworzone 1 października 1993 r. Zarządzeniem Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Krakowie (Prez. Adm. 021/4/93). W archiwum sądowym czasowo przechowywana jest dokumentacja powstająca w w/w sądach z wyłączeniem wydziału ksiąg wieczystych.
 
Uwaga: Dokumentacja b. Państwowego Biura Notarialnego w Krakowie do roku 1991 oraz dokumentacja przekazywana do sądu przez notariuszy na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym (Dz. U. z 1991 r. nr 33 poz. 147) jest zgromadzona i udostępniania w archiwum wydziału ksiąg wieczystych.
 
Całość dokumentacji powstającej w komórkach organizacyjnych w wyniku działalności jednostki,  po wykorzystaniu, podlega przekazaniu do archiwum międzyzakładowego.  Dokumentacja archiwalna (kategoria A), po upływie okresu przechowywania w sądzie, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie. Dokumentacja niearchiwalna (kategoria B) podlega zniszczeniu na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz. U. 2014. 991 j. t.).
 
Do zadań archiwum międzyzakładowego należy:

- przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych,

- przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,

- udostępnianie przechowywanej dokumentacji do celów służbowych i naukowo-badawczych,

- przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne zaliczane do kategorii "A" do Archiwum Narodowego w Krakowie,

- przygotowywanie i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej /kategoria "B"/, udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów na makulaturę.
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. Nr 5, poz. 22), wydawanie kserokopii, odpisów i zaświadczeń z akt przekazanych do archiwum wykonują kierownicy komórek organizacyjnych wytwarzających dokumentację lub ich następcy prawni. Zamawianie akt archiwalnych do czytelni akt jest dokonywane również za pośrednictwem odpowiedniego oddziału lub wydziału sądowego.
 
Do 31.12.2016 r. w archiwum międzyzakładowym zgromadzone zostało 22 141 mb. dokumentacji sądowej. W systemie Archiwum Akt zewidencjonowano 1.595.581 jednostki inwentarzowe z lat 2008-2015.
  
L.p. Nazwa zespołu Ilość w mb. Daty skrajne zespołu
1. Sąd Okręgowy w Krakowie 4090,8 1999-2015
2. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy 3325 1977-2015
3. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty 3772,5 1977-2015
4. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza 3605,4 1977-2015
5. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 5863,3 1977-2012
6. Sąd Wojewódzki w Krakowie 1067,2 1951-1998
7. Sąd Rejonowy w Krakowie 41 1975-1977
8. Sąd Powiatowy dla Miasta Krakowa 199 1951-1975
9. Sąd Powiatowy dla Powiatu Krakowskiego 81 1951-1975
10. Sąd Powiatowy dla Dzielnicy Nowa Huta 7,7 1956-1970
11. Sąd Powiatowy w Proszowicach 23 1956-1975
12. Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 14,2 1976-1985
13. Specjalny Zakład Poprawczy w Krakowie-Witkowicach 20 1971-1990
14. Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Krakowie 7,2 1984-1988
15 Państwowe Biuro Notarialne w Krakowie 5,6 1965-1975
16. Schronisko dla Nieletnich w Krzeszowicach 12 1952-1980
17. Zakład Poprawczy w Krakowie-Nowej Hucie 0,2 1967-1967
18. Rada Zakładowa przy Sądach 1,7 1958-1983
19. Związek Prawników Polskich Oddział Kraków 1 1951-1984
20. Komisja Arbitrażu Społecznego 0,2 1986-1994
 
Kontakt z archiwum:
ul. Przy Rondzie 7, pok C-09
tel. 126-195-808
archiwum@krakow.so.gov.pl
 
PODZIAŁ ZESPOŁÓW ARCHIWALNYCH W ZASOBIE
ARCHIWUM SĄDU OKRĘGOWEGO I SĄDÓW REJONOWYCH W KRAKOWIE

 
L.p. Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego Informacja
 1.  
 • b. Sąd Wojewódzki w Krakowie do roku 1975 (karne)
 • b. Sąd Wojewódzki w Krakowie w latach 1975-1998  całość zespołu
 • Sąd Okręgowy w Krakowie 1999-2015 (Oddziały, I-XII Wydziały)
 • b. Specjalny Zakład Poprawczy w Krakowie-Witkowicach 1970-1991
 • Kurator Okręgowy
ul. Przy Rondzie 7
pok. A-04
tel. 126-195-809
 1.  
 • b. Sąd Wojewódzki w Krakowie do roku 1975 (akta cywilne)
 • b. Sąd Powiatowy dla Miasta Krakowa w Krakowie 1963-1975 (akta cywilne)
 • b. Sąd Powiatowy dla Dzielnicy Nowa Hura 1963-1970 (akta cywilne)
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. I Wydział Cywilny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. II Wydział Cywilny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. III Wydział Cywilny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, I Wydział Cywilny 1977-2015
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, I Wydział Cywilny 1977-2015
ul. Przy Rondzie 7
pok. C-03
tel.126-195-812,
126-195-766
 1.  
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. X Wydział Rodzinny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, III  Wydział Rodzinny1977-2015
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, III  Wydział Rodzinny1977-2015
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, III  Wydział Rodzinny1977-2015
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Oddział Administracyjny
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Oddział Administracyjny
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Oddział Administracyjny
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Krowodrzy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Krzeszowicach przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Nowej Hucie przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Proszowicach przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Podgórzu przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Skawinie przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Wieliczce przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Śródmieściu przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Słomnikach przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia 1990-2001
ul. Przy Rondzie 7
pok. D-016
tel. 126-195-812,
126-195-766
 1.  
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Wydział II Karny 1977-2015
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Wydział II Karny 1977-2015
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział II Karny 1977-2015
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
ul. Przy Rondzie 7
pok. D-01
tel. 126-195-813
 1.  
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, b. IX Wydział Karny 2009-2016
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, b. VIII Wydział Karny 2009-2016
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, b. XI Wydział Karny 2009-2016
ul. Przy Rondzie 7
pok. L-016
tel. 123-471-080, 123-471-081
 1.  
 • b. Sąd Powiatowy w Krakowie 1963-1975 (akta cywilne)
 • b. Sąd Powiatowy w Proszowicach 1963-1975 (akta cywilne)
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. IV Wydział Cywilny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, I Wydział Cywilny 1977-2015
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, IV Wydział Pracy 1989-2015
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Oddział Finansowy
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Oddział Finansowy
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Oddział Finansowy
ul. Przy Rondzie 7
pok. B-03
tel. 126-195-810
 1.  
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. V Wydział Niesporny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 1977-2012 cały zespół (Oddziały, I-XIV Wydziały)
ul. Mogilska 97
tel. 124-119-904
 1.  
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, b. IV Wydział Grodzki 1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, b. Zamiejscowy V Wydział Grodzki w Krzeszowicach 1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, b. Zamiejscowy VIII Wydział Grodzki w Czernichowie 1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, b. VI Wydział Grodzki 1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, b. Zamiejscowy VII Wydział Grodzki w Proszowicach1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, b. X Wydział Grodzki 1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, b. Zamiejscowy XI Wydział Grodzki w Niepołomicach 1999-2002
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, b. Zamiejscowy XII Wydział Grodzki w Wieliczce 1999-2002
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, b. Zamiejscowy XIII Wydział Cywilny w Wieliczce 2003
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, b. Zamiejscowy XIV Wydział Karny w Wieliczce 2003
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, b. X Wydział Grodzki 1999-2009 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, b. Zamiejscowy XIII Wydział Grodzki w Słomnikach 1999-2009
 • Ośrodek Migracyjny Ksiąg Wieczystych w Skawinie
 • Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów (d. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny) w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
pok. C-027 oraz
ul. Fabryczna 20A
tel. 126-195-446,
124-173-446 (wtorki, czwartki)
 
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2008-12-12
Publikujący - 2008-12-12 14:18
Modyfikacja Admin Administrator 2017-07-26 12:06
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.