Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Regulamin bezpieczeństwa i porządku

REGULAMIN
bezpieczeństwa i porządku obowiązujący w budynkach
Sądu Okręgowego w Krakowie


 
Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych niniejszym regulaminem, powierza się Policji oraz zatrudnionym przez Sąd Okręgowy w Krakowie służbom dozoru.
 
 
§ 1
Wejście do budynków osób, nie będących pracownikami sądów, możliwe jest przez wejścia główne, w dni robocze urzędu, w godzinach:
- poniedziałek -                  od godziny 745 do godziny 1800
- inne dni robocze -          od godziny 745 do godziny 1530

Powyższe dotyczy osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą wejść do budynków sądowych tylko pod opieką osób dorosłych lub okazując imienne wezwanie albo zawiadomienie.
 
§ 2
Po godzinach urzędowania, określonych w § 1, wejście na teren budynków i przebywanie w nich osób nie będących pracownikami sądów jest możliwe wyłącznie w celu uczestniczenia w rozprawach lub posiedzeniu.
Wyżej wskazane osoby są zobowiązane do poddania się czynnościom kontrolno-sprawdzającym, określonym w § 6 niniejszego regulaminu. Służby dozoru prowadzą rejestr osób wchodzących albo przebywających w budynkach sądu po godzinach określonych w § 1, w którym odnotowuje się: imię i nazwisko tych osób oraz w jakiej rozprawie lub posiedzeniu zamierzają uczestniczyć (sąd, wydział, nr sali rozpraw). Brak spełnienia powyższych wymogów uniemożliwia wejście do budynków, o czym służby dozoru powiadamiają sekretariat właściwego sądu, który podejmuje dalsze decyzje w tej materii. Czynności kontrolno-sprawdzających nie stosuje się do osób określonych w § 12 regulaminu.

§ 3
Pracownicy sądu wchodzący do budynków w dni robocze, w godzinach od 650 do 745, mają do dyspozycji wejścia służbowe.
Na wezwanie stosownych służb zobowiązani są okazać dowód potwierdzający zatrudnienie (legitymacja służbowa, karta magnetyczna lub zaświadczenie o zatrudnieniu). Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia pracownikom korzystanie z wejść służbowych.

 
§ 4
Pracownicy wchodzący do budynków po godzinach urzędowania, określonych w § 1, oraz w dni wolne od pracy, mogą otrzymać klucze wyłącznie do pomieszczeń komórek organizacyjnych, w których są zatrudnieni - po uprzednim wpisaniu się do wykazu wydanych kluczy, znajdujących się na portierniach sądu, okazaniu dowodu potwierdzającego zatrudnienie i pokwitowaniu odbioru kluczy.
 
§ 5
Po godzinach urzędowania, określonych w § 1, wejście na teren budynków i przebywanie w nich osób będących pracownikami firm współpracujących z sądami, możliwe jest wyłącznie po złożeniu przez te firmy i zaakceptowaniu przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie lub upoważnionego pracownika, imiennego wykazu tych pracowników.
Obowiązek niezwłocznej aktualizacji wykazu tych osób spoczywa na składającym.
Powyższe wykazy winny znajdować się na właściwych portierniach sądu i służą do identyfikacji osób.

 
§ 6
Każda osoba wchodząca na teren budynków sądu zobowiązana jest poddać się czynnościom kontrolnym. Kontrolę przeprowadzić mogą, w ramach posiadanych uprawnień, funkcjonariusze Policji oraz pracownicy służb dozoru Sądu Okręgowego w Krakowie. Kontrola realizowana może być między innymi przez:
 • żądanie wylegitymowania się,
 • kontrolę z użyciem detektorów metalu (bramowe i ręczne wykrywacze metalu),
 • kontrolę bagażu.
§ 7
Osoby wchodzące na teren budynków nie mogą wnosić:
 • broni,
 • przedmiotów i narzędzi niebezpiecznych, takich jak: miotacze gazu, siekiery, paralizatory, kije bejsbolowe, noże, nożyczki oraz innych ostrych rzeczy,
 • płynów żrących, płynów łatwopalnych i innych niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla ludzi oraz mienia,
 • wyrobów alkoholowych i innych środków odurzających.
 
Służby ochrony zobowiązane są do zwracania szczególnej uwagi na wnoszone pojemniki, słoiki, butelki,
puszki oraz ich zawartość, gdyż mogą one stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie obiektu sądowego.
 
Zakaz nie ma zastosowania do osób chroniących transport wartości pieniężnych (konwojentów), wyposażonych w broń i środki ochrony osobistej, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U.2016.793), o ile poddadzą się czynnościom kontrolno-sprawdzającym realizowanym przez służby dozoru Sądu Okręgowego w Krakowie. Wejście grup konwojowych na teren budynków możliwe jest wyłącznie od strony jego zaplecza.

§ 8
Dopuszcza się możliwość przechowywania w skrytkach bagażowych przedmiotów określonych w § 7 - z wyjątkiem broni palnej, którą każdorazowo należy deponować u funkcjonariuszy Policji.
Zasady korzystania ze skrytek bagażowych określają oddzielne przepisy.
Sąd nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w skrytkach, jak również za rzeczy pozostawione na korytarzach, salach rozpraw i innych pomieszczeniach.

 
§ 9
Zapisane dane z systemu kamer przemysłowych zainstalowanych w obiektach, mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym organom, takim jak między innymi: Sąd, Prokuratura, Policja.

§ 10
Na teren budynków nie mogą wchodzić ani przebywać osoby:
 • w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka,
 • w stanie po spożyciu środków odurzających,
 • zachowujące się agresywnie,
 • o wyglądzie lub zachowaniu godzącym w powagę urzędu publicznego.
Zakaz ten nie dotyczy osób wezwanych do osobistego stawiennictwa w sądzie oraz zamierzających uczestniczyć w rozprawach i posiedzeniach w charakterze stron lub pełnomocników.

§ 11
W budynkach sądu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 • prowadzenia sprzedaży bezpośredniej (akwizycji),
 • prowadzenia akcji reklamowych lub promocyjnych,
 • palenia tytoniu i tzw. e-papierosów,
 • spożywania alkoholu lub innego podobnie działającego środka,
 • spożywania środków odurzających,
 • wprowadzania zwierząt i rowerów,
 • wywieszania jakichkolwiek informacji (ogłoszeń, zawiadomień, plakatów, itp.), bez wcześniejszego uzyskania zgody Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lub Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie.
§ 12
Dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów, komorników, kuratorów sądowych, ławników, inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, funkcjonariuszy: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz sędziów, w razie takiej potrzeby i możliwości, może zostać utworzone odrębne wejście, z którego można korzystać po okazaniu legitymacji służbowej.
 
§ 13
Niniejszy regulamin uchyla wszelkie dotychczasowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i porządku na terenie Sądu Okręgowego w Krakowie oraz dotyczy wszystkich jego obiektów.

§ 14
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
     Prezes Sądu Okręgowego                                  Dyrektor Sądu Okręgowego       
                  w Krakowie                                                                 w Krakowie

 
          SSO Beata Morawiec                                                    Bolesław Rausch    

 


 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2014-02-06
Publikujący Arkadiusz Malinowski 2014-02-06 12:47
Modyfikacja Admin Administrator 2018-11-22 22:24
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.